rodzajrozmiarproducentsezon

Bridgestone

PODSTAWOWE ZASADY REALIZACJI GWARANCJI
 
Bridgestone Sales Polska Sp z o.o. zapewnia wysoką jakość opon, dętek i ochraniaczy oraz
udziela gwarancji według następujących zasad:
1. Gwarancja obejmuje tylko wady i uszkodzenia, które mogą być przypisane producentowi.
Inne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeniami
mechanicznymi nie będą rozpatrywane pozytywnie.

2. Ostateczna decyzja uznania reklamacji będzie podjęta przez reprezentanta Bridgestone
Sales Polska lub osobę upoważnioną przez Bridgestone Sales Polska.

3. Okres gwarancji dla wszystkich produktów wynosi 4 lata od daty sprzedaży. Dla pełnego
zwrotu (wymiana opon) okres gwarancji wynosi 1 rok. Dla opon zakupionych wcześniej niż
rok od daty uznanej reklamacji, ale nie później niż 4 lata od daty sprzedaży, zastosowana
będzie metoda częściowego zwrotu, tzw. metoda pozostałej głębokości bieżnika (PGB),
ustalona wg zużycia bieżnika.

4. W przypadku przerwania produkcji reklamowanego produktu, do rozliczeń będzie używany
podobny produkt.

5. Reklamacja lub częściowa rekompensata nie obejmuje jakichkolwiek przypadków
opisanych poniżej:

- zniszczenie opon spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem;

- opony zużyte poniżej minimalnej głębokości bieżnika (opony, których wskaźniki zużycia

zostały odkryte);

- opony, które naprawiano, bieżnikowano, nacinano lub które są ponownie reklamowane,

opony z niewłaściwie wypełnioną kartą opony;

- zniszczenia wynikające ze złej geometrii ustawienia kół, niewyważenia kół, wadliwych

hamulców lub amortyzatorów, niewłaściwego ciśnienia, nadmiernego obciążenia opon,
działania chemikaliów lub oleju, ognia, używania łańcuchów, wypadku lub kolizji, użycia
opon w rajdach lub innych zawodach, używania niewłaściwych opon w terenie, jazdy na
oponie bez powietrza, celowego uszkodzenia;

- zniszczenia wynikające z uszkodzeń nawierzchni drogi;

- uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwych lub uszkodzonych felg.

6. Rekompensata będzie przeprowadzona według następujących zasad:

- w przypadku uznania reklamacji opony kupionej nie wcześniej niż przed rokiem -

rekompensata będzie polegała na wymianie reklamowanej opony na nową. W przypadku,
gdy reklamacja dotyczy opony zakupionej wcześniej niż rok temu, ale nie później niż cztery
lata od daty sprzedaży, rekompensata będzie dokonana w formie pieniężnej, częściowo
według zużycia bieżnika, tzw. metody PGB.

7. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć opony, dętki lub ochraniacze do punktu
serwisowego Bridgestone Sales Polska w celu rozpatrzenia reklamacji.

8. Opony, dętki lub ochraniacze firmy Bridgestone Sales Polska powinny spełniać następujące
warunki:

- wszystkie opony, dętki lub ochraniacze firmy Bridgestone Sales Polska powinny być

odpowiednio dobrane do warunków pracy;

- wszystkie opony, dętki lub ochraniacze firmy Bridgestone Sales Polska powinny być

montowane przy użyciu przeznaczonych do tego narzędzi i według odpowiednich
schematów;

- standardy techniczne, tj. ciśnienie, obciążenie, prędkość oraz inne warunki powinny być

zachowane;

- w kwestii oznaczenia opon i działania serwisu Klient może konsultować się ze sprzedawcą

lub pracownikiem Bridgestone Sales Polska.

9. Wszystkie przypadki nieomówione w tym regulaminie gwarancji będą rozpatrywane zgodnie
z polskim prawem.

Continental

WARUNKI GWARANCJI:
1.1. COP udziela gwarancji w imieniu producenta na produkt, bez limitu przebiegu,
przez okres 60 miesięcy od daty produkcji lub do momentu osiągnięcia granicznego
zużycia czoła bieżnika, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

1.2. Gwarancją objęte są wyłącznie wady produktu, wynikłe podczas ich eksploatacji z
przyczyn tkwiących w ogumieniu, obejmujące wady konstrukcyjne, materiałowe i
wykonawcze.

1.3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów:

a) z granicznie zużytym czołem bieżnika;

b) naprawianych, bez względu na sposób i zakres naprawy oraz podmiot, który wykonał tę naprawę;

c) z nacinanym czołem bieżnika, bez względu na sposób i zakres tych czynności oraz
podmiot, który je przeprowadził;

d) bieżnikowanych poza producentem bez względu na technologię, jakość wykonania
oraz podmiot odpowiedzialny za ten proces ; wyjątek stanowi podmiot oficjalnie
upoważniony do bieżnikowania przez Producenta, którego produkty są w ofercie
producenta i COP;

e) z nieczytelnym lub usuniętym/uszkodzonym (częściowo lub całkowicie) nr DOT i/lub nr
fabrycznym i/lub datą produkcji;

f) nie posiadających europejskiej homologacji.

1.4. Ewentualne reklamacje Użytkownicy mogą zgłaszać w:

a) upoważnionych Punktach Obsługi Gwarancyjnej POG;

b) autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów – dot. Użytkowników z tzw. rynku OE
(Original Equipment), tj. takich, którzy zakupili nowe pojazdy wyposażone fabrycznie w
ogumienie objęte gwarancją producenta;

c) punktach zakupu ogumienia.

1.5. Każda reklamacja może być rozpatrzona jedynie przez POG (dotyczy wyłącznie
reklamacji zgłoszonych bezpośrednio do POG) lub przez upoważnionego pracownika
COP (dot. reklamacji zgłoszonych we wszystkich w/w punktach). W uzasadnionych
przypadkach COP rezerwuje sobie prawo do podjęcia nadrzędnej i ostatecznej decyzji
dot. reklamowanych produktów.

1.6. W celu prawidłowego zgłoszenia reklamacji, umożliwiającego COP i/lub POG jej
rozpatrzenie, Użytkownik zobowiązany jest do:

a) dostarczenia reklamowanego produktu do w/w podmiotów (wymienionych w pkt. 1.4.)
w terminie maksymalnie 14 dni od dnia wykrycia wady;

b) dostarczenia reklamowanego produktu wraz z obręczą koła, na której był
eksploatowany, jeśli wada ogumienia jest widoczna tylko po napełnieniu go ciśnieniem
roboczym;

c) dostarczenia wypełnionej karty gwarancyjnej (z datą sprzedaży, pieczęcią, podpisem
sprzedającego oraz danymi zakupionych opon) oraz dowodu zakupu na reklamowany
produkt (Użytkowników z rynku OE dot. wyłącznie Książka Gwarancyjna pojazdu);

d) udostępnienia pojazdu, na którym był eksploatowany reklamowany produkt do oceny
stanu technicznego przez COP i/lub POG (lub inny upoważniony podmiot) na żądanie
COP lub POG.

1.7. COP oświadcza, że wszystkie reklamacje winny być rozpatrzone w ciągu 14 dni od
daty dostarczenia reklamowanego produktu do w/w podmiotów (wymienionych w pkt.
1.4.), przy czym COP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zachowaniu tego
terminu, wynikające z przyczyn niezależnych od COP, a leżących po stronie
Użytkownika i/lub podmiotów przyjmujących reklamację, wymienionych w pkt. 1.4.

1.8. W przypadku konieczności przeprowadzenia specjalistycznych badań
reklamowanego produktu, w/w termin może ulec wydłużeniu, przy czym decyzję o
wykonaniu takich badań w niezbędnym zakresie może podjąć wyłącznie COP, który
poinformuje o tym fakcie podmiot, który przyjął reklamację przed upływem 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Wydłużony termin rozpatrzenia reklamacji nie powinien być
dłuższy niż 35 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji produktu.

1.9. Uznanie reklamacji produktu nie nakłada na producenta żadnych zobowiązań
odszkodowawczych.

1.10. W przypadku uznania reklamacji na wadę produktu zgłoszoną przez osobę fizyczną
tj. Użytkownika w okresie obowiązywania gwarancji producenta (określonym w pkt.1.1
niniejszych warunków gwarancji), który w świetle Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, nabył towar konsumpcyjny -
produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma on prawo
do:

a) bezpłatnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad, lub zwrotu 100 % kosztów
zakupu ogumienia, jeśli wada produktu ujawni się przed upływem 24 miesięcy od daty
zakupu produktu (lub przed upływem 24 miesięcy od daty wydania nowego pojazdu
wyposażonego w ogumienie objęte gwarancją producenta). W tym terminie COP
pokrywa również koszt demontażu/montażu produktu , wynikający z uznanej
reklamacji, pod warunkiem, że reklamacja zostanie zgłoszona w POG , który wykona
w/w czynności wg stawek określonych przez COP; zwrot kosztów demontażu/montażu
produktu nie dotyczy Użytkowników z rynku OE;

b) wymiany produktu na nowy, wolny od wad pod warunkiem zapłacenia kwoty
odpowiadającej procentowemu stopniowi zużycia reklamowanego produktu, jeśli
wada produktu ujawni się po upływie 24 miesięcy od daty jego zakupu lub po upływie
24 miesięcy od daty wydania nowego pojazdu wyposażonego w ogumienie objęte
gwarancją producenta;

c) zwrotu kosztu zakupu produktu, pomniejszonych o kwotę odpowiadającą
procentowemu stopniowi zużycia reklamowanego produktu , jeśli wada produktu
ujawni się po upływie 24 miesięcy od daty jego zakupu lub po upływie 24 miesięcy od
daty wydania nowego pojazdu wyposażonego w ogumienie objęte gwarancją
producenta.

1.11. W przypadku uznania reklamacji na wadę produktu zgłoszoną przez Użytkownika w
okresie obowiązywania gwarancji producenta (określonym w pkt.1.1 niniejszych
warunków gwarancji), który w świetle Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej, nabył produkt w celu związanym z prowadzoną
działalnością zawodową lub gospodarczą, ma on prawo do:

a) wymiany produktu na nowy, wolny od wad, pod warunkiem zapłacenia kwoty
odpowiadającej procentowemu stopniowi zużycia reklamowanego produktu;

b) zwrotu kosztu zakupu produktu, pomniejszonych o kwotę odpowiadającą
procentowemu stopniowi zużycia reklamowanego produktu;

1.12. COP zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu załatwienia każdej uznanej
reklamacji, wymienionych w pkt. 1.10. i 1.11. tj. wymiany produktu lub zwrotu kosztów.
W przypadku przerwania produkcji reklamowanego produktu, w procesie wymiany
będzie używany podobny produkt.

1.13. Produkt, po uznaniu reklamacji na jego wadę przez POG i/lub COP oraz rozliczony
zgodnie z decyzją COP w procesie wymiany produktu lub zwrotu kosztów (tj. zgodnie z
możliwościami wymienionymi w pkt. 1.10. lub 1.11.) w ramach niniejszej gwarancji staje
się własnością COP.

1.14. Gwarancja nie obejmuje wad produktów wynikających z:

a) nieprawidłowego transportu, przechowywania i użytkowania opon, podczas których produkt narażony jest m.in. na: odkształcenia wynikające z nadmiernych nacisków,uderzeń i udarów, oddziaływanie substancji chemicznych (m.in. kwasów, zasad i innych materiałów żrących, rozpuszczalników, materiałów ropopochodnych tj. paliw, olejów, smarów i ich pochodnych) oraz ozonu i wysokich temperatur;

b) używania opon niezgodnie z ich przeznaczeniem i/lub parametrami technicznymi;

c) nieprawidłowego montażu lub demontażu , w tym montażu produktu na obręcz o
niewłaściwym rozmiarze lub typie, lub na obręcz, która jest uszkodzona i/ lub skorodowana oraz z zastosowania podczas montażu dętki, ochraniacza lub zaworu o
nieprawidłowym typie i wymiarze, innym niż zalecane przez producenta;

d) eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu, powodującej przekroczenie
dopuszczalnej nośności ogumienia (określonej na boku każdego produktu) i/lub
dopuszczalnych nacisków na osie, wyszczególnionych na tabliczce znamionowej
pojazdu i dozwolonych odpowiednimi przepisami;

e) niedbalstwa, jazdy z nadmierną prędkością, niewłaściwego użytkowania i stylu jazdy; a
w szczególności z gwałtownego hamowania i przyśpieszania;

f) niewłaściwego stanu technicznego pojazdu, w tym m.in. nieprawidłowej geometrii
zawieszenia, niewyważenia kół, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, poduszek,
tuleji metalowo-gumowych, sprężyn, resorów , drążków reakcyjnych i innych
elementów zawieszenia, a także nieprawidłowo działających systemów hamulcowych,
wspomagających hamulce i antypoślizgowych (m.in. ABS, EBS, ASR, ESP, BAS itp.);

g) eksploatacji opon z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym w odniesieniu do zaleceń
producenta pojazdu i/ lub producenta opon;

h) nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji pojazdu w ekstremalnych warunkach
drogowych i pogodowych;

i) wszelkich uszkodzeń mechanicznych (w tym m.in. wszelkich przecięć, przebić oraz
uszkodzeń spowodowanych m.in.: ciałem obcym pomiędzy kołami bliźniaczymi,
uderzeniem o przeszkodę czołem bieżnika, barkiem lub bokiem opony, najechaniem
na krawężnik, wyrwę w jezdni, itp.) , w tym także spowodowanych oddziaływaniem na
produkt substancji chemicznych (lub podobnie działających środków, w tym
wymienionych w pkt. 1.14. pakt. a ), powodujących m.in.:
uszkodzenie/degradację/przyspieszone starzenie produktu;

j) użycia produktu w zawodach sportowych lub w innych wydarzeniach mających cechy
współzawodnictwa sportowego;

k) pożaru, przyczyn naturalnych, lub spowodowanych innymi okolicznościami
pozostającymi poza kontrolą producenta pojazdu (np. pożar, wypadek, przegrzanie,
siła wyższa, itp.).

1.15. Gwarancja na produkt nie pokrywa:

a) kosztów spowodowanych zużyciem eksploatacyjnym jego składowych;

b) kosztów wezwania, holowania, dodatkowego czasu podróży i wynagrodzenia za pracę,
przestoju pojazdu, rozładowania pojazdu, wynajęcia pojazdu zastępczego, ponownego
załadunku itp.;

c) wszelkich strat ekonomicznych i szkód (obejmujących m.in. utratę zysku, przychodów,
wartości firmy lub spodziewanych oszczędności);

d) roszczeń przedstawionych Użytkownikowi pojazdu przez osoby trzecie;

e) wszelkich innych uszkodzeń, szkód, strat i obrażeń, spowodowanych bezpośrednio lub
pośrednio wadą produktu, wadą wykonawczą lub spowodowaną niedbalstwem lub
błędem pracowników wszystkich podmiotów świadczących usługi serwisowe dla
ogumienia.

1.16. Zgodnie z postanowieniami pkt. 1.15. wszelkie w/w roszczenia odszkodowawcze
skierowane do producenta lub COP są wykluczone. Jednocześnie żadnego z
postanowień punktu 1.15. nie można traktować jako wyłączenia lub ograniczenia lub
próby wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności producenta, wynikających z
przepisów obowiązującego prawa.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego (Użytkownika) wynikających z niezgodności towaru z umową w
oparciu o Ustawę z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 

Goodyear

 

Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. oraz Firma Oponiarska Dębica S.A. zwane dalej Gwarantem, udziela gwarancji na opony marek; Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Pneumant, Dębica, Falken. Zakres terytorialny gwarancji ogranicza się do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

I. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancją objęte są wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w oponach a stanowiące w szczególności wady wykonawstwa, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne, o ile ujawnią się one w ciągu terminu określonego jak niżej:

a) Opony osobowe, dostawcze, 4x4 oraz motocyklowe - 5 lat od daty zakupu lub od daty produkcji

b) Opony ciężarowe pod marką Goodyear oraz Dunlop - 4 lata od daty zakupu lub 5 lat od daty produkcji, gwarancja nie obejmuje opon starszych jak 8 lat

c) Opony ciężarowe pod marką Sava oraz Fulda - 3 lata od daty zakupu lub 4 lata od daty produkcji, gwarancja nie obejmuje opon starszych niż 8 lat

d) Opony rolnicze, przemysłowe oraz do prac ziemnych - 5 lat od daty zakupu lub od daty produkcji

e) Opony rolnicze o średnicy osadzenia do 10 cali oraz do wózków przemysłowych 1 rok od daty zakupu lub 2 lata od daty produkcji

f) Opony bieżnikowane lub usługa bieżnikowania - 3 lata od daty zakupu lub 4 lata od daty bieżnikowania. Gwarancja nie obejmuje karkasów starszych niż 7 lat, opon bieżnikowanych przez inne bieżnikownie niż autoryzowane przez Goodyear oraz opon sprzedanych bezpośrednio przez Bieżnikownię. Gwarancja nie obejmuje także materiału karkasu Klienta z usługi bieżnikowania.

2. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w punkcie zakupu opon lub pojazdu (dotyczy pierwszego wyposażenia - OE).

3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:

a) wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego na formularzu opracowanym przez Gwaranta

b) dostarczenie reklamowanej opony do punktu przyjmującego reklamację

c) zgłoszenie reklamacji na zakłócenia jazdy (bicie, ściąganie, wibracje) oraz nierówności na boku niezwłocznie po rozpoczęciu eksploatacji tj. przy zużyciu opony nie więcej niż 10%

d) na żądanie przyjmującego reklamację lub Gwaranta D udostępnienie pojazdu do oceny stanu technicznego

4. Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji, nie służy odwołanie do Gwaranta.

5. W przypadku nie uznania reklamacji ewentualny zwrot opon odbywa się na koszt Klienta.

6. Reklamacja winna być rozpatrzona w ciągu 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony w punktach 2 i 3.

7. Niniejszą gwarancją nie są objęte jakiekolwiek opony z nieczytelnym/usuniętym numerem DOT i/lub nr fabrycznym i/lub datą produkcji, naprawiane, pogłębiane, bieżnikowane poza producentem oraz opony zużyte poniżej granicznej głębokości bieżnika (opony których wskaźniki zużycia - TWI zostały odkryte).

8. Niniejszą gwarancją nie są również objęte opony uszkodzone wskutek, między innymi:

a) nieprawidłowego transportu, przechowywania i użytkowania opon, podczas których opona jest narażona m.in. na: odkształcenia wynikające z nadmiernych nacisków, uderzeń i udarów, oddziaływania substancji chemicznych (m.in. kwasów, zasad i innych materiałów żrących, materiałów ropopochodnych oraz ozonu i wysokich temperatur;

b) używania opon niezgodnie z przeznaczeniem i/lub parametrami technicznymi

c) nieprawidłowego montażu lub demontażu np. bez użycia pasty monterskiej, w tym montażu opony na obręcz o niewłaściwym rozmiarze lub typie, lub na obręcz, która jest uszkodzona i/lub skorodowana oraz zastosowania podczas montażu dętki, ochraniacza lub zaworu o nieprawidłowym typie i wymiarze, innym niż zalecane przez producenta.

d) eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu, powodującej przekroczenie dopuszczalnej nośności opon i/lub dopuszczalnych nacisków na osie wyszczególnionych na tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonej przepisami

e) jazdy z nadmierną prędkością, nieprawidłowej techniki jazdy a w szczególności gwałtownego hamowania, przyspieszania i jazdy z zablokowanymi kołami

f) niewłaściwego stanu technicznego pojazdu , w tym m.in. nieprawidłowej geometrii zawieszenia, niewyważenia kół, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, poduszek, tulei metalowoDgumowych, sprężyn, resorów, drążków reakcyjnych i innych elementów zawieszenia a także nieprawidłowo działających systemów hamulcowych oraz antypoślizgowych (ABS, EBS, ASR, ESP)

g) eksploatacji opon z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym (za wysokim lub zbyt niskim)

h) nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji pojazdu w ekstremalnych warunkach drogowych i pogodowych, oraz użycia opon w zawodach sportowych lub w innych wydarzeniach mających cechy współzawodnictwa sportowego

i) przecięcia, przebicia oraz zakleszczenia ciała obcego pomiędzy kołami bliźniaczymi, stosowania łańcuchów, uderzenia o przeszkodę czołem bieżnika, barkiem lub bokiem opony, najechaniem na krawężnik, wyrwę w jezdni, wypadku lub kolizji itp.

j) szybkiego lub nierównomiernego zużycia bieżnika, w tym tzw. „poząbkowania”

k) odłupania, wyszarpania gumy bieżnika

l) umyślnego działania powodującego uszkodzenie opony

m) naturalnego procesu starzenia się gumy

9. Gwarancja na oponę nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę oraz związane ze złożeniem reklamacji niedogodności lub koszty.

10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta (wobec Sprzedawcy) wynikających niezgodności towaru z umową w oparciu o Ustawę z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu  cywilnego (Dz.U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176 z późn. zm.).

 

II. PODSTAWOWE ZASADY EKSPLOATACJI  

a) montować na pojeździe opony dokładnie tego rozmiaru, nośności i maksymalnej prędkości jakie są określone w wymaganiach technicznych dla danego pojazdu

b) montować na osi pojazdu opony jednego typu (rozmiar, indeks nośności, symbol prędkości, konstrukcja, rzeźba bieżnika)

c) dla pojazdów z napędem na cztery koła montować wszystkie opony jednego typu (rozmiar, indeks nośności, symbol prędkości, konstrukcja, rzeźba bieżnika)

d) należy wyważać dynamicznie koła (obręcz + opona) każdorazowo na początku eksploatacji , a następnie nie rzadziej niż co 15 000 km; zabieg ten zapewnia komfort jazdy i eliminuje przedwczesne zużycie elementów zawieszenia, układu kierowniczego, łożysk, opon

e) dokonywać okresowej rotacji tj. zmiany pozycji opon na pojeździe (nie rzadziej jak co 10D15 tys. km), co pozwala wyrównać nierównomierne zużycie

f) ciśnienie w ogumieniu mierzyć nie wcześniej jak po upływie dwóch godzin od zatrzymania pojazdu i nie rzadziej jak co 2 tygodnie i każdorazowo przed dłuższą podróżą

g) eksploatować oponę, stosując zalecane przez producenta pojazdu ciśnienie wewnętrzne w oponie w odniesieniu do obciążenia eksploatacyjnego pojazdu (informacje te są dostępne w punktach sprzedaży opon i w katalogu producenta)

h) eksploatować opony, stosując odpowiednie do rozmiaru opony rozmiary obręczy

i) kontrolować na bieżąco stan opon i wymieniać w przypadku stwierdzenia uszkodzeń

j) montować i demontować opony wyłącznie w specjalistycznych serwisach

k) należy zawsze dostosować styl jazdy prędkość do warunków panujących na drodze oraz stopnia obciążenia pojazdu, a także unikać gwałtownego hamowania i przyspieszania D szczególnie zrywania przyczepności kół napędowych przy ruszaniu i doprowadzania do zablokowania kół

l) zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pojazd musi być wyposażony w opony o głębokości bieżnika co najmniej 1,6 mm (tzw. oznaczenie TWIDTread Wear Indicator), w oponach zimowych o najnowszej konstrukcji, oprócz oznaczeń TWI, znajdują się dodatkowo wskaźniki minimalnej zalecanej głębokości bieżnika w warunkach zimowych (4 mm), umieszczone na poziomie miejsc oznaczonych symbolem śnieżynki (tzw. WWIDWinter Wear Indicator) na barku opony

m) należy zawsze wymieniać zawór na nowy przy wymianie opon

 

Michelin

 

PRZEDMIOT GWARANCJI I GWARANT

1. Przedmiotem gwarancji udzielanej zgodnie z postanowieniami niniejszej karty gwarancyjnej są opony marki Michelin, BFGoodrich, Kleber, Kormoran, Tigar i Riken przeznaczone do samochodów osobowych, dostawczych i terenowych zwane dalej Wyrobami.

2. Gwarantem w rozumieniu niniejszej karty gwarancyjnej jest Michelin Polska S.A. z siedziba w Olsztynie,ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn.

3. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

OKRES GWARANCJI

1. Gwarancja obejmuje użytkowanie Wyrobu do zużycia oryginalnego bieżnika do poziomu wskaźnika TWI*, po osiągnięciu którego Wyrób uznany jest za zużyty lub do 10 lat licząc od daty produkcji wyrobu.

*TWI - wskaźnik dopuszczalnego zużycia rzeźby bieżnika = 1,6 mm, umieszczony w kanałach na obwodzie opony, przeznaczony do wizualnej oceny zużycia opony. Zużycie do wskaźnika TWI = zużycie co najmniej w jednym miejscu na obwodzie opony.

 

WARUNKI ROZPATRZENIA GWARANCJI

1. Warunkami rozpatrzenia gwarancji są:

a) wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego na formularzu opracowanym przez Gwaranta,

b) dostarczenie reklamowanego Wyrobu,

c) przedłożenie Karty Gwarancyjnej,

d) przedłożenie dowodu zakupu Wyrobu,

e) na  żądanie przyjmującego reklamacje lub Gwaranta - udostępnienie pojazdu do oceny stanu technicznego przez Gwaranta.

Wszystkie powyższe warunki musza być spełnione łącznie.

2. Wszelkie reklamacje mogą być składane w punkcie sprzedaży, w którym wystawiono kartę gwarancyjna lub w punkcie sprzedaży ogumienia wskazanym przez Gwaranta.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony w punktach 1 i 2.

4. Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji, nie służy odwołanie do Gwaranta.

5. Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasowa niesprawność pojazdu, niewygodę oraz związane ze złożeniem reklamacji niedogodności lub koszty.

6. W przypadku uznania reklamacji dokonuje sie wymiany Wyrobu na fabrycznie nowy, jeżeli wada ujawniła się do 2 lat licząc od daty sprzedaży wyrobu. Jeżeli wada ujawniła się w późniejszym okresie następuje częściowe uznanie reklamacji proporcjonalnie do nie zużytej części bieżnika. W przypadku, gdy Gwarant nie ma możliwości wymiany Wyrobu na taki sam fabrycznie nowy wskutek zakończenia produkcji Wyrobu, Klient ma prawo do otrzymania zwrotu ceny zakupu Wyrobu.

7. Złożenie reklamacji w sposób określony w punktach 1 i 2 oznacza akceptacje warunków gwarancji określonych w niniejszym dokumencie.

 

SYTUACJE NIE OBJETE GWARANCJĄ

1. Niniejsza gwarancja nie są objęte jakiekolwiek Wyroby naprawiane, bez względu na sposób i zakres naprawy oraz na osobę, która naprawiała Wyrób.

2. Niniejsza gwarancja nie są również  objęte wyroby uszkodzone wskutek, miedzy innymi:

a) nieprzestrzegania wymogów eksploatacyjnych dotyczących Wyrobów, określonych przez Gwaranta,

b) nieprawidłowego montażu lub demontażu, np. bez użycia pasty monterskiej,

c) nieprawidłowej eksploatacji Wyrobu,

d) eksploatacji niezgodnie z przeznaczeniem, np. zamontowania Wyrobu na niewłaściwej albo uszkodzonej obręczy,

e) złego stanu technicznego pojazdu, w tym nieprawidłowej geometrii zawieszenia, wadliwej zbieżności kół, wadliwych, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, hamulców, sprężyn albo innych elementów zawieszenia,

f) uszkodzeń mechanicznych: przecięć, przebić, w tym w szczególności spowodowanych uderzeniem bieżnikiem, barkiem lub bokiem opony w przeszkodę,

g) przeciążania Wyrobu i eksploatacji z niewłaściwym ciśnieniem (za wysokim lub zbyt niskim),

h) nieprawidłowego przechowywania Wyrobu, w tym nie zabezpieczenia go przed działaniem ognia, substancji  żrących, ropopochodnych, ozonu oraz działaniem temperatur powodujących degradacje gumy,

i) nieprawidłowego transportu Wyrobu przez Klienta,

j) nieprawidłowej techniki jazdy, a w szczególności gwałtownego hamowania i przyspieszania  powodującego spalanie bieżnika oraz jazdy z zablokowanymi kołami,

k) wypadku drogowego,

l) umyślnego działania powodującego uszkodzenie Wyrobu,

m) użycia Wyrobu w zawodach sportowych lub do współzawodnictwa mającego cechy współzawodnictwa sportowego, w tym w szczególności amatorskich lub zawodowych wyścigów.

 

WYMOGI EKSPLOATACYJNE OPON NA POJEZDZIE

1. W celu prawidłowej eksploatacji Wyrobów użytkownik zobowiązany jest przestrzegać wszystkich poniższych zasad:

a) montować na pojeździe opony dokładnie tego rozmiaru, nośności i maksymalnej prędkości jakie są określone w wymaganiach technicznych dla danego pojazdu,

b) montować na osi pojazdu opony jednego typu (rozmiar, indeks nośności, symbol prędkości,konstrukcja, rzeźba bieżnika),

c) dla pojazdów z napędem na cztery koła tego samego rozmiaru, montować wszystkie cztery opony nowe oraz jednego typu (rozmiar, indeks, nośności, symbol prędkości, konstrukcja, rzeźba bieżnika),

d) opony po zamontowaniu na obręcz wyważyć dynamicznie,

e) ciśnienie w ogumieniu mierzyć nie wcześniej niż  po upływie dwóch godzin od zatrzymania pojazdu, raz na miesiąc i przed każdą długą trasą,

f) eksploatować Wyroby stosując zalecane przez producenta pojazdu ciśnienie wewnętrzne w oponach w odniesieniu do obciażenia eksploatacyjnego pojazdu, (informacje te są dostępne w punktach sprzedaży opon, katalogu producenta oraz u Przedstawicieli Techniczno-Handlowych Grupy Michelin),

g) eksploatować Wyroby, stosując odpowiednie do rozmiaru Wyrobu rozmiary obręczy,

h) montować i demontować Wyroby wyłącznie w autoryzowanych serwisach obsługi,

i) eksploatować Wyroby z zachowaniem nominalnego obciążenia i ciśnienia eksploatacyjnego i zasad szczególnej staranności,

j) wyważać dynamicznie i rotować wyroby na pojeździe po przejechaniu od 7.000 km do 10.000 km,

k) przy wyborze i zakupie Wyrobu zasięgać u sprzedawcy informacji o Wyrobie i sposobie jego eksploatacji.

 

Pirelli

 

Firma PIRELLI gwarantuje dobrą jakość opon i zapewnia odpowiednie parametry trakcyjne przez cały okres jej eksploatacji na okres 24 miesięcy od daty zakupu, lecz nie dłużej niż 48 miesięcy od daty produkcji. W okresie gwarancji wszystkie reklamowane opony, w których zostanie stwierdzona wada produkcyjna będą wymieniane na nowe, wolne od wad. Dystrybutor zapewnia rozpatrzenie w terminie do 14 dni każdej reklamacji i uznanie jej, o ile przyczyna była wada fabryczna.

Po upływie okresu gwarancji do okresu 48 miesięcy od daty produkcji - klient może uzyskać zwrot części ceny ofertowej obowiązującej w dniu sprzedaży opony lub uzyskać nowy wyrób na zasadach częściowego rozliczenia tj:

- Za zużytą część wyrobu koszty ponosi klient

- Za część niewykorzystaną do pełnej wartości użytkowej (wskaźnik TWI) koszty ponosi gwarant.

Podstawą ustalenia należności jest pozostała średnia wysokość rzeźby bieżnika opony wynikająca z pomiaru w 3- ech miejscach na obwodzie. Pomiaru dokonuje upoważniony pracownik wyznaczony przez producenta.

Zastrzega się możliwość utraty gwarancji w przypadku eksploatacji opon w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub niezachowaniem wymogów technicznych eksploatacji, a w szczególności:

- Założenia opony o niższych niż dopuszczalne indeksach prędkości i obciążenia dla danego pojazdu oraz eksploatacji opony przy nieprawidłowym ciśnieniu.

- Uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek działania czynników zewnętrznych.

- Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu lub demontażu opon.

- Złego stanu technicznego pojazdu (zła geometria, wadliwe hamulce, uszkodzone niesprawne zawieszenie, inne mające wpływ na nieprawidłowe zużycie ogumienia).

- Uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem (nieprawidłowe ciśnienie, ponadnormatywne obciążenie opony).

- Gdy uszkodzenie powstało podczas transportowania towaru, przez osoby trzecie lub klienta.

- Gdy uszkodzenie powstało przy głębokości rzeźby bieżnika równej lub mniejszej niż 1,6 mm.

Gwarancja jest ważna do głębokości 1,6mm mierzonej na punkcie pomiarowym TWI. Do reklamacji przyjmowane są opony bez jakichkolwiek śladów napraw.

Promocje

Wszystkie promocje

Koszyk  

jest pusty